sunnuntai 14. helmikuuta 2010

Helmikuun pöytäkirja 9.2.2010

Pohjankartanon vanhempaintoimikunta
09.02.2010

Läsnä:
Ilpo Hettula, rehtori
Kirsi Kumpulainen, apulaisrehtori
Heikki Helomaa, pj
Kaija Järvelin
Aila Tiiliharju
Minna Pessala
Anne Kipinä
Leena Malo
Raimo Hätälä
Kaija Järvelin
Aila Tiiliharju
Marja Miettunen, siht.
Jenna Malo, oppilaiden edustaja
Valtteri Moilanen, oppilaiden edustaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Helomaa

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin

4. Toiminnallinen vanhempainilta
Edellisessä kokouksessa sovittuja asioita tarkennettiin koskien vanhempainiltojen järjestelyjä.

Keskusteltiin oppilaiden/nuorten nettikäyttäytymisestä ja miten sitä käsiteltäisiin vanhempainillan toimintapisteessä. Ehdotettiin, että olisi lyhyt asiantuntijan alustus aiheesta. Oppilaat voisivat kertoa omasta nettikäyttäytymisestään ja keskusteluun varataan mahdollisuus. Oppilaskunta ja tukioppilaat päättävät mitä oppilaiden/nuorten nettikäyttäytymisestä kerrotaan. Aiheesta tulee tuoda esille sekä positiivisia että negatiivisia puolia.

8-lk vanhempainilta pidetään 1.3.2010 klo 18.00 alkaen. 8F- luokan edustaja Kaija Järvelin esittelee lyhyesti vanhempainillassa Pokan toimintaa.

7-lk vanhempainilta pidetään 18.3.2010 samoilla teemoilla. Eija Kreivi-Kangasta ehdotettiin kertomaan Pokan toiminnasta tässä vanhempainillassa.

Vanhempainillasta laaditaan lehdistötiedote. Kaija Järvelin vastaa lehdistötiedotteesta.

Vanhempainilta voisi olla esim. nimellä: Yhteisilta Inno-aulassa

5. Koti- ja koulutoimikuntien tapaaminen 21.1./ Heikki Helomaa
Yhteistoimintaa voisi olla esim. erilaisten ongelmatilanteiden pohtiminen ja mahdollisista toimista sopiminen. Toimikuntien välille olisi hyvä luoda verkosto, jota voitaisiin käyttää tiedon siirtämiseen.

Opetustoimen strategia päivitetään vastaamaan Oulun kaupungin strategiaa, joka on hyväksytty vuoteen 2020. Opetustoimen osalta vanhempaintoimikuntien on toivottu ottavan kantaa strategiaan jo sen luonnosvaiheessa.

Seuraava yhteinen tapaaminen on suunniteltu huhtikuulle Metsokankaalle.

6. Muut esille tulevat asiat
Rehtorin esille tuomia asioita:
Koulun Inno-aula on valmis ja käytössä. Uudistetuista luokkatiloista on tullut positiivista palautetta. Sähköinen oppikirja on tulossa käyttöön. Asiasta on pilottihanke yhteistyössä Otava-kustantamon kanssa.

Talousasioiden suhteen koulun tilanne on hyvä johtuen viimevuoden hyvästä tilinpäätöksestä. Kaikesta huolimatta talouden tasapainottaminen vaatii toimenpiteitä tänäkin vuonna ja kouluille on asetettu säästötavoitteita. Opetustoimen henkilöstömenot ylittyivät reilusti v. 2009. Talousasioiden tiimoilta on perustettu työryhmä selvittämään miten eri koulut voisivat talouttaan tasapainottaa ja pysyä näin asetetussa budjetissa.

Erityisluokkien opetuksen järjestämistä selvitellään. Selvittelytyön tekee siihen nimetty työryhmä.

Maksuttomien koulukuljetusten järjestäminen on myös selvittelyn alla.

Keskusteltiin oppilaiden kännykkä käyttäytymisestä. Asiasta keskustellaan edelleen seuraavassa kokouksessa.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Ei kommentteja: